Seniorer i Borås mår bra

61 procent av seniorerna, de som är äldre än 65 år, bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra. 10 procent bedömer det som mycket dåligt eller dåligt. Det visar en omfattande hälsoenkät som har skickats ut till 6 000 boråsare över 65 år.

Enkäten var omfattande och tog bland annat upp frågor om 

 • Allmän hälsa, inklusive psykisk hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor
 • Rökning och snusning
 • Alkoholvanor
 • Digitala vanor
 • Trygghet och utsatthet

Svarsfrekvensen var god, 65 procent har besvarat enkäten. Det gör att det nu finns ett bra underlag för Borås Stad att jobba vidare med för att främja seniorernas hälsa än mer.

I redovisningen har resultaten delats upp på män och kvinnor, yngre, 65-79 år, äldre, 80 år och uppåt, vilken kommundel man bor i samt om man räknar sig som sverigefinne. På vissa frågor finns det tydliga skillnader mellan olika grupper, till exempel mår kvinnor generellt sämre än män och personer 80 år eller äldre mår sämre än yngre (65-79 år). Ytterligare exempel på fakta som finns att hämta ur enkätsvaren är: 

 • Den vanligaste faktorn för ensamhet är att din partner har dött, vilket är mer vanligt för kvinnor.
 • Män och yngre är mer engagerade i idrotts- och friluftsorganisationer.
 • Kvinnor och äldre är mer engagerade i församlingar och humanitära hjälporganisationer och sociala organisationer till exempel pensionärsorganisationer.
 • 72 procent äter bär och frukt varje dag.
 • 55 procent använder dagligen internet/digitala tjänster.

Enkäten har i veckan redovisats för Fritids- och folkhälsonämnden och Vård- och äldrenämnden.

– Vi behöver fortsätta att arbeta främjande och förebyggande för att seniorerna ska må bra. I det sammanhanget är civilsamhället en viktig samarbetspartner för att nå bra resultat, säger Håkan Eriksson, (C), ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden.

– Det gläder mig mycket att se att kommunens seniorer överlag mår bra. Jag hoppas att vi med vårt förbyggande arbete kan göra att ännu fler mår bättre längre upp i åldrarna. Seniorer som känner sig självständiga och mår bra kan ofta vänta med att söka stöd från till exempel hemtjänsten, vilket är viktigt när vi får allt fler som lever allt längre, säger Johan Wikander (L), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Bakgrund

Under november skickade Borås Stad ut enkäten till 6 000 slumpmässigt utvalda boråsare 65 år och äldre. Syftet med enkäten är att skaffa mer information om hälsa och mående. Resultatet kommer att användas som underlag för beslutsfattande och prioriteringar, för att kunna erbjuda de tjänster och det stöd som behövs. Resultatet kommer att ingå i Borås Stads välfärdsbokslut.

Flera förvaltningar i Borås Stad arbetar tillsammans med civilsamhället kring frågor som rör seniorer.

Total
0
Shares