Vinnare utsedd i arkitekttävlingen Mittpunkten

Under hösten 2021 utlyste Borås Stad i samarbete med Sveriges arkitekter en arkitekttävling. Deltagarna fick ta fram förslag för hur området kring Hallbergsbron kan komma att gestaltas. Nu är vinnaren utsedd av juryn – ”Viskning” av Nyréns arkitektkontor!

Arkitekttävlingen Mittpunkten syftade till att ta fram ett förslag för hur Viskans park kan komma att gestaltas när den ska passerar genom Stadsparken och hur Pulsenkvarteret binds samman med centrum. Tävlingen anordnades i samarbete med Sveriges arkitekter och målet var att hitta den rätta utformningen utifrån platsens unika egenskaper.

– Sveriges Arkitekter har med glädje samverkat med Borås Stad i tävlingsprocessen för Mittpunkten i Stadsparken i Borås. Förbundet ser positivt på viljan och ambitionen att utveckla staden med inbjudande och tillgängliga parker och stråk med hög arkitektonisk kvalitet, säger Åsa Bexelius, processledare på Sveriges arkitekter.

Tävlingen bestod av två steg där det första steget var en allmän 72-timmarstävling där arkitektkontor fick skicka in skissmässiga gestaltningsförslag till platsen. Efter steg ett valdes tre arkitektkontor ut av tävlingens jury att få tävla vidare. I tävlingens andra steg var uppgiften att arbeta fram ett mer konkret förslag utifrån det gestaltningskoncept som föreslagits i steg ett. 

Förslagen har utvärderats utifrån olika kriterier som angavs i tävlingsprogrammet av tävlingens jury bestående av representanter från Borås Stad, Sparbanken Sjuhärad, Trafikverket och landskapsarkitektkontoret 02 Landskap. Dessa inkluderade gestaltning, funktion och organisation, hållbarhet samt hur väl förslaget kan utvecklas och genomföras.

Resultat av utformningsförslagen

Omkring 30 förslag skickades in i det första tävlingssteget. I förslagen noterades överlag ett stort intresse för att relatera till Borås som textilstad. Det gjordes bland annat med teman som anspelade på att väva ihop staden, knyta och sy.

De tre förslagen som gick vidare till steg två bedömdes ha goda förutsättningar att utvecklas vidare utifrån sina bärande idéer. Förslagen som gick vidare var ”Viskning”, ”Boro, att åter använda en plats” och ”Tidsväven”.

I det andra steget ombads de utvalda arkitektkontoren att förtydliga relationen mellan Mittpunkten, Stadsparken och Viskans park. De ombads också att förtydliga topografi och tillgänglighet samt utveckla växtkonceptet. Arkitektkontoren fick även individuella medskick för hur förslagen skulle utvecklas.

Vinnaren

Efter avslutad bedömning har juryn utsett ”Viskning” av Nyréns arkitektkontor till det vinnande bidraget.

Det vinnande förslaget visade en god förståelse för vad Stadsparken har varit och hur den gestaltningsmässigt kan fungera med den framtida Viskans park. Förslaget gav ett säkert och naturligt flöde för gående och cyklister mellan Pulsenområdet och norra delarna av Stadsparken.

– Förslaget är lågmält men med smarta inslag. Bland annat en ny trappa från platsen vid Hallbergsbron och en förbättring av själva Hallbergsbron, berättar juryns ordförande och stadsträdgårdsmästare i Borås, Anton Spets.

De tre bidragen från steg två kan studeras i sin helhet och laddas ned från Sveriges Arkitekters hemsida.

Total
0
Shares